FANDOM


קצה חכם שהולך ברחובות ירושלים ישים לב לארונות החשמל הרבים הצבועים בצבעים עליזים המפוזרים ברחבי העיר. חלקם אפילו מפיצים שדה קסם חלש מסביבם. נראה שכל ארונות החשמל שנצבעו היו מטרה של קסם מסוים, ומעניין לציין שמדובר בכמה מאות מטרות המפוזרות ברחבי העיר.