FANDOM


אייקס התחיל את חייו עם 961 נקודות של כוח קסם בתוכו, בצורה גלויה לכל קצה שמעוניין להביט. במהלך סשן שני בן-דרור גילה שהוא יכול למשוך חמישיות שלמות מתוך המאגר הזה, אבל לרוע המזל, כך גם כל קצה אחר שנמצא בנוכחות של אייקס.

בעזרתו האדיבה של אוד מצל מאש, החבר'ה חסמו את הגישה למאגר עבור כל אחד שאינו חלק מהחייל הזהוב.

תכונה הזו הייתה חלק מהניסוח של הטקס שיצר את אייקס, וההערכה היא כי היא נועדה לקיים השפעה שהתגלתה מאוחר יותר: העברת כל מה שאייקס רואה ושומע ליוצרו, הארלד. גם השפעה זו הופסקה בהמשך, על-ידי הפרופסור, כאשר הוא שינה את מקום מעברו של נתיב אור שנועד להעביר מידע זה, בלוקוס אחר.