FANDOM


הפעולה הסופית של הטלת קסם. אחרי שקוסם הצהיר על כוונתו להשתמש בקסם (שכן הטלת קוביות לעולם לא מתרחשת במקרה) הוא מתכנן את הלחש (אם בעזרת תהליך מחשבתי מכוון, או בעזרת ניסוח) מושך כוח קסם לעצמו (ז"א מוציא סודות מהמטען, מקבל עזרה, מבצע משיכה), ומשחרר את כוח הקסם בפעולת הטלת הקוביות.

מיד אחרי הטלת הקוביות, סוכמים את פני הקוביות שהוטלו כדי לקבל את מידת כוח הקסם שנמשך. מוסיפים חמישייה אם בוצעה משיכה. כפי שצוין, החמישייה הראשונה משמשת להטלת הלחש כפי שתוכנן על-ידי הקוסם. החמישייה השנייה והשלישית משמשות להרחיב ולהעמיק את השפעת הלחש באמצעות הוספת משקל ללחש, והחמישייה הרביעית מאפשרת להטיל הלחש ליצור חפץ, יצור, או מקום המורכבים מפני הלחש.סדר פעולות זה הוא סדר הפעולות הישר עבור רוב הטלות הלחשים. הוא שונה לחלוטין מקסם ספונטני, או חלופות לקסם.ראה גם: טקסים קסומים