FANDOM


Parting-of-the-red-sea

הטלת קסמים היא תהליך שמסתכם בהטלת קוביות, כך שמבחוץ שתי הפעולות נראות כמעט מקבילות לחלוטין. קוביות שקולות לסודות, ולכן אין קצה ללא קוביות. כוח קסם נדרש כדי להטיל קסמים.

חשוב לציין שהטלת קסמים היא רק אחד מהשימושים בכוח קסם: יצורים קסומים משתמשים בכוח קסם כדי להתקיים במציאות, קסם ספונטני מופעל בכוח קסם, חפצי קסם נוצרים ומייצרים כוח קסם, וכן הלאה.

הטלת קסמים לא יכולה להתקיים ללא תכנון הלחש, כאשר כל לחש קסם מורכב מחמישה פנים: יסוד (אדמה, אוויר, אור, אש, חיים, מים, וסוד), תמריץ (הקזה, הרס, השפעה, חיזוק, יצירה, שינוי, ושליטה), מוצא (אישי, נוכחות, ובגבול הראייה), תוחלת (מיידי, נמשך, או קבוע), ואזור השפעה.

הטלת קסמים מגיעה לשיאה כאשר הקצה מוציא את סודו או סודותיו מהמטען ומשתמש בהם כדי לשאוב כוח קסם מן העולם האחר, באמצעות הטלת קוביות. הקצה לא חייב לחשוף את כל סודותיו, ולגלגל את כל קוביותיו.

לאחר הטלת הקוביות, עליו לייצר חמישיות: בהטלת לחש רגיל, החמישייה הראשונה מספיקה כדי לגרום ללחש להתממש. במקרים של קסם משמעותי הסוחב משקל, נדרשות שתי חמישיות. במקרים של קסם אדיר הסוחב משקל רב, נדרשות שלוש חמישיות. החמישייה הרביעית מאפשרת למטיל הלחש ליצור חפץ, יצור, או מקום המורכבים גם הם מפני הלחש.

לפעמים, כדי להצליח להשלים את הטלת הלחש, המטיל נאלץ למשוך כוח קסם נוסף מעבר לזה שהתחיל איתו. בנוסף, פעמים רבות נשאר כוח קסם לא מנוצל, שמתממש באופנים רבים.


ראו גם: ניסוח