FANDOM


זה אולי יעליב את יפי הנפש, אבל קסם אינו פוליטקלי קורקט - אין אמביוולנטיות של מין, ולא מעניין איך אתה מתלבש או איך אתה קורא לעצמך. מבחינת קסמים שמשפיעים על מין כזה או אחר, אנו מבחינים בין זכרים ונקבות, גברים ונשים. אתה יכול לנתח את עצמך, אבל מבחינת הקסם, אם היית זכר, אתה נשאר זכר.

התופעה הזו ראויה לציון בעיקר בגלל השפעות על וסת, או השפעות המשתמשות בדם הוסת, המכונה "דם הירח". טקסים שמשתמשים בדם הירח כדי לעצבם, נוטים לעבוד רק, או בעיקר, עבור נשים.