FANDOM


דמויות שחקן מיוצגות באמצעות דף דמות, אם כי גם המטען הוא חשוב.

בעת יצירת הדמות, השחקן בוחר כמה אור יש לדמות שלו. גילה ההתחלתי של הדמות הוא ריבוע ערך האור שלה, כך שהדמויות יהיו בין גיל 16 לגיל 49. דמות אינה יכולה להגביר את האור שלה במהלך המשחק, אם כי עמעום יכול להשפיע על כמות האור שמאיר החוצה. עמעום לא גורם להצערה של הדמות כמובן.

כתיבת רקע נעשית על-ידי השחקן, או בשיתוף עם המנחה בפגישות אחד-על-אחד. הרקע יכלול, במקור או במהלך העבודה, את חציית הגבול ואת ההפיכה של הדמות לקצה.

דמות מתחילה עם אפס בישין ואפס עמעום, אלא אם מסיבה כלשהי משהו קרה לה במהלך כתיבת הרקע שגורם לאחד או יותר משני אלו להיות גבוה מאפס. אלא אם נקבע אחרת, דמות מתחילה בריאה.