FANDOM


לוקוס (ברבים: לוקי) הוא מונח טכני. משתמשים בו במדעים רבים, כמו גנטיקה או רפואה, והכוונה היא למקום או אתר שבו מתרחשת התופעה אותה חוקרים.

הן בגלל הרקע הטכני של המילה, והן בגלל המשמעות העשירה של המילה מקום בלקסיקון של הקהילה, קצוות העדיפו להשתמש במילה לוקוס כדי לתאר את המקום שבו תופעות שונות קורות. עד כה, הוגדרו שלושה לוקי דרך מטריצה המבחינה בין אנשים מן השורה וקצוות, ויכולת לחוות ולפעול על תופעות המשויכות ללוקי השונים:

מטריצת לוקי וחוויות
לוקוס מן השורה קצה
ראשון (העולם הזה) מושפע, ראייה ופעולה מושפע, ראייה ופעולה
שני (קסם) מושפע, ראייה מסוימת מושפע, ראייה ופעולה
שלישי (אור) מושפע, בלי ראייה ופעולה מושפע, ראייה מסוימת


קישורים חיצוניים עריכה

נראה כי ישנן הקבלות, למעשה לא מעטות, בין מבנה הספירות בקבלה היהודית לבין התיאוריה שמתארת את קונספט הלוקי, כולל אף שימוש במושג אור. ראו: ספירה (קבלה)

כמו כן, המונח לוקוס נמצא בשימוש בתחומי הפיסיקה והמתמטיקה, וספציפית בשני מקרים שבהם נרמז קשר מפורט ומקביל להחשיד למספר מונחים שמנצאים בשימוש של קצוות:

  1. בתחום של שורשים מספריים: http://en.wikipedia.org/wiki/Root_locus
  2. בתחום האופטיקה בהקשרים של אור וצל: http://en.wikipedia.org/wiki/Planckian_locusראה גם: אורגים, מניפולצית אור, מרקוביץ, תיאורית היצירה הבסיסית

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית