FANDOM


קצוות לא אוהבים את המילה קסם, כי היא אומרת יותר מדי, או פחות מדי, עבורם. ההגדרה הפואטית של אלן מור: "קסם הוא גרימת שינוי בעולם באמצעות דיבור שהוא לא יכול להתעלם ממנו", רחבה מדי. היא כוללת גם כתיבה מרגשת, או נאומים פוליטיים. אכן, אפשר לטעון שנאום "יש לי חלום" של קינג ג'וניור היה "קסום", אבל הדיבור עליו כעל פעולה קסומה לא עוזר לקצוות להתפתח, ללמוד, ולהתחזק.

לכן, יעזור לקצוות ללמוד לייחד ולהתאים את השפה שלהם לתופעה שעליה הם מדברים. במילים אחרות, אם הרגשת משהו או ראית משהו קורה, מה היה הדבר שהרגשת, או מה גרם לדבר לקרות?

  1. הטלת קסם היא פעולה של משיכת אנרגיה קסומה מן הסוד של הקצה, והשימוש באנרגיה הזו כדי לייצר חומר או פעולה, מוגבלים בזמן ומקום. הטלת קסמים היא מה שרוב האנשים חושבים עליו כשהם חושבים על המילה "קסם", למרות שסביר להניח שהטלת קסמים גורמת לפחות תופעות קסומות בעולם מדברים אחרים ברשימה הזו.
  2. חוקי המציאות במקומות שונים מחוקי המציאות בעולם הזה, ולכן חלקם מאפשרים לשוכניהם לעשות דברים שנראים "קסומים" למתבונן. מקומות גם מאפשרים לחומרים ויצורים, בלתי אפשריים בעולם הזה, להתקיים, ולהראות למתבונן כ"יצורים קסומים" או "חומרים קסומים", למרות שלפי ההגדרה היבשה של קסם הם אינם קסומים למעשה, משום שהם לא שוברים את חוקי המציאות במקום שבו הם נמצאים.
  3. יצירי קסם, חפצים קסומים מייצרים שדה קסם סביבם שבתוכו, חוקי המציאות עלולים להשתנות, להתעקם, או להישבר.
  4. יצירי קסם, כשהם נוצרים, מטמיעים בתוכם תכונות קסומות שיכולות לאפשר להם לעשות דברים בלתי אפשריים, בלתי סבירים, קסומים, במציאות שבה הם נמצאים.
  5. חפצי קסם יכולים לייצר השפעות קסומות, באופן דומה להטלת קסמים.
  6. בישין משפיעים על המציאות של מי שסובל מהם, אם כי ההשפעה הזו היא לא קסומה כמו שהיא לא ברורה.
  7. משיכה, וחתיכה הן פעולות "קסומות", שקצוות יכולים לעשות, למרות שהן לא הטלת קסמים בפני עצמן, אלא משמשות להטלת קסמים. לשתיהן יש השלכות על העולם, למשל, חתיכה של נתיב אור משפיעה לא רק על עוצמת האור של הקצה, אלא גם על היחס של העולם לאותו קצה.