FANDOM


דף זה אינו מסכם את כל הידע התיאורטי על קסם ספונטני, שכן סיכום כזה לא יהיה פרקטי או אפילו אפשרי. במקום זאת הוא מתרכז בהופעות של קסם ספונטני במהלך הקמפיין.

כאשר ברק בן-סער משתמש בקסם ספונטני, כוח קסם יוצא ממנו ומשפיע על המציאות סביבו. כוח הקסם יוצא ממנו בלי מעורבות של סוד ובלי הצורך לייצר חמישייה שלמה. ברק משייך את יכולת ההשפעה שלו על מכשירים אלקטרוניים וחשמל לשימוש בקסם ספונטני, פעולות אותן הוא מבצע ללא שימוש ברור בסוד או ניסוח וללא תופעות נראות של שארית. הוא טוען שהוא עשה שימוש בקסם ספונטני עוד לפני שגילה מהו סוד, שארית וניסוח.

במהלך שיחה של ברק עם הרקליטוס, הרקליטוס טוען שקסם ספונטני הוא תוצאה של משיכת כח קסם במכניקה שאינה מערבת העברת סוד דרך הקצה והשלמת חמישייה לצורך מימוש ניסוח. הוא רומז על כך שהמכניקה זמינה לכל הקצוות, אבל לרוב לא לומדים להשתמש בה. הוא מצביע על כך שקצוות המפגינים קסם ספונטני נוטים לעשות זאת בצורה מתמחה, כלומר לפי איך שהתקבעו להשתמש בקסם זה, ומאמין שהמגבלות היחידות למשיכת ושימוש בקסם בצורה ספונטנית הן מגבלות שהקצה מציב על עצמו.

בין אם חלקים מהתיאוריה הזאת נכונים או נוכל רק לנחש. לעומת זאת, העובדות שניתן לגבש מהבחנה:

קסם ספונטני אינו מערב הוצאת סוד מהמטען.

קסם ספונטני אינו גורם לעמעום או הווצרות בישין.

קסם ספונטני גורם לדברים לקרות על ידי כך שכוח קסם זורם מהקצה ומשפיע על המציאות.

בזמן שימוש בקסם ספונטני, הקצה לא מחזיק בניסוח בצורה המסורתית, אם כי הוא בהחלט מתכוון לחולל השפעה מאוד מסוימת.

קצוות המשתמשים בקסם ספונטני בדרך כלל עושים זאת בנתיבים מוגבלים, אם כי הסיבות והמגבלות המסוימות הן עניין לספקולציה.

טרם ראינו השפעות דמויות שארית או קסם פרוע הנגרמות כתוצאה מקסם ספונטני. ברק עצמו טוען שמעולם לא משך יותר מדי או פחות מדי כוח קסם ושהמושגים הללו של "יותר מדי" או "פחות מדי" זרים לו והוא משייך אותם בעיקר להשלמת חמישיות. הרקליטוס, מצידו, טוען שהוא יכול למשוך יותר או פחות כוח קסם בצורה רצונית.

מניסיון עבר, ברק יודע שניתן לשלב קסם בצורה ספונטנית ממספר קצוות בדומה לעזרה. האפקט הויזואלי דומה להזרמת כח קסם ממספר מקורות, ולא השאלת סוד לקצה המטיל.

שאלות פתוחות:

קסם ספונטני מערב כמות גדולה או קטנה יותר של כוח קסם, אבל לא ניתן לראות את הכוח הזה בנקודות בודדות של קסם.

לא ברור האם ניתן למשוך ולכוון כח קסם בצורה ספונטנית לתוך כלים, כמו האבן של אדם או לוגוס, או שמא הטלת הקסם לכדי צורה היא חלק אינטגרלי מפעולת משיכת הקסם.

המגבלות של קסם ספונטני אינן ברורות. ברק עצמו מודה שהשימוש שלו לפעולות חשמליות ועם מכשירי חשמל הוא מגבלה עצמית. הוא מעולם לא ניסה סוג אחר של קסם ספונטני. הרקליטוס טוען שאפשר להרחיק לכת עד כדי "בריאה", יצירה של ממש שתדרוש השלמת 4 חמישיות בשימוש בסודות, משיכה או נקודות קסם.


ראה גם: קסם חשמל